اجازه نامه مسافرت به افغانستا ن

افغانستان ته د سفر اجازه لیک

هغو هېوادوالو ته چې د بهرنی پاسپورت لرونکی او په پاسپورت کې یې د زیږېدو ځای افغانستان لیکل شوی وی، افغانستان ته د سفر اجازه لیک ) د ویزې پرځای( صادریږی.

په دې منظور لاندنیو سندونو ته اړتیا ده:

  • اصلی پاسپورت او فوتو کاپی یې.
  • د پاسپورت سایز دوه قطعی عکسونه
  • د سفر د اجازه لیک د فارم ډکول

نوټ: هغه شمیر هېوادوال چې بهرنی پاسپورتونه لری چې په هغه کې د زیږېدو ځای یی له افغانستان نه بهر وی، د نوموړو سندونو سربیره ، دزیږېدو سند او د مور اوپلار د سندونو کاپی ته هم اړتیا ده.

اجازه نامه مسافرت به افغانستا ن

اجازه نامه مسافرت به افغانستان، به آنعده از هموطـــــــــنان که دارای پاســـپورت های خارجی اند ­ و محل تولد شان افغانستان میباشد، صادر میگردد.

به این منوظر به  اسناد ذیل ضرورت میباشد:­

1- پاسپورت و فوتو کاپی پاسپورت.

2- دو قطعه عکس به سایز پاسپورت .

3- فارم اجازه نامه مسافرت بطور دقیق خانه پری گردد.

نوت : بخاطر صدور اجازه نامه مسافرت به افغانستان به آنعده از متقاضیان افغان که محل تولد شــان خارج از افغانستان میباشد ، بر علاوه اسناد فوق الذکرسندتولدی و فوتو کاپی اسناد والدین شان نیز ضرور ت میباشد.

 

zum Antrag (PDF download)
Copyright © 2019 afghanconsulate-munich.com All rights reserved.