وکالتنامه

وکالت لیک:

هغه حقوقی سند دی که د هغه په ترڅ کې د یوه کس حقوقی واکونه  د دوه تنو شاهدانو په شتون کې بل کس ته لیږدول کیږی.

د اړتیا وړ سندونه:

 • د موکل لخوا لیکل شوی غوښتنلیک چې د هغه په ترڅ کې د وکالت موضوع او د وکیل واکونه په ښکاره ډول لیکل شوی وی.
 • موکل او یا موکلین باید د تابعیت د تذکرې ، دوو عکسونو، دوه تنو شاهدانو او د وکیل د عکسونو او تذکری سره حاضر شی.
 • د موکل او شاهدانو شتون حتمی دی.
 • د وکالت لیک د جوړولو په وخت کې د وکیل شتون ضروری نه دی. مګر بشپړه پیژندګلوی او ځانګړتیاوې یې باید ولیکل شی.
 • که چېرې د وکالت موضوع ، میراثی جایدادونه) شتمنئ( وی د وکالت لیک د جوړولو په وخت کې د حصر وراثت شتون ضرورت دی. له هغه پرته د وکالت لیک جوړول امکان نلری.
 • د ملکیتونو په اړه دوکالت لیک د جوړولو په وخت کې، د قبالې د کاپی شتون او یا د ملکیت ځانګړتیاوې باید ولیکل شی.
 • نوټ: د افغانستان د اسلامی جمهوریت د سترې محکمی د مقام د لارښوونې پر بنسټُ د وکالت لیک د جوړولو په وخت کې د وکیل او موکل د تذکرې شتون حتمی دی.له دې پرته په هغه وکالت خط کې چې د تذکرې شمېره نه وی ښودل شوې، د اعتبار وړ نه ده.

وکالتنامه سندی است که طی ان صلاحیت های حقوقی یک شخص به شخص دیگر در حضور دو شهود انتقال می یابد .          
اسناد مورد ضرورت
جهت ترتیب وکالتنامه:                                                              

 • ارائه درخواست کتبی موکل که در ان موضوع و صلاحیت وکیل واضع تحریر گردیده باشد.
 • موکل ویاموکلین و شهود با دو قطعه عکس، و با تذکره های تابعیت خویش و وکیل شان باید درجنرال قونسلگری مراجع نمایند.
 • حین ترتیب وکالت خط حضور بلا قید وشرط موکل و شهود الزامی است.
 • حضور وکیل حین ترتیب وکالت خط الزامی نیست ولی مشخصات کامل شهرت وکیل ضروری میباشد -  در صورتیکه موضوع وکالت جایداد(ملکیت ها) موروثی باشد ارائه حصروراثت خط حین ترتیب وکالتنامه الزامی است بدون وراثت خط ترتیب وکالتنامه اعتبار ندارد.
 • هنگام ترتیب وکالت خط ملکیت ها، کاپی قـباله (یا مشخصات دقیق ملکیت) موجود باشد .
  نوت : به اساس هدایت ستره محکمه ج.ا. افغانستان در ترتیب وکالتنامه و حصر وراثت موجودیت تذکره تابعیت موکل  و  وکیل الزامی میباشد در غیر ان وکالتنامه که در آن  تذکره تابعیت ذکر نشده باشد قابل اعتبار نیست.

 

 

zum Antrag (PDF download)
Copyright © 2019 afghanconsulate-munich.com All rights reserved.