نکاح خط

نکاح خط:

نکاح خط هغه سند دئ چې په هغه کې د ناکح او منکوحې تر منځ د واده دتړلو څرنګوالۍ، د شاهدانوپیژندګلوۍ او د مهر اندازه ټاکل او لیکل کیږي.

د نکاح تړلو لپاره لاندی ټکي باید په پام کې ونیول شي:

  • دعاقد لخوا د ایجاب او قبول سرته رسولو په موخه ناکح او منکوحې شتون حتمی دئ.
  • د دوه تنو با اهلیته شاهدانو شتون سره د پیژندګلوی له اسنادو او عکسونو سره.
  • دپیژندنې لازم اسناد،د مجردی سند او د شرعی او قانونی موانعو نه شتون.
  • د منکوحی د ولی شتون

 

نکاح خط سند رسمی است که دران شرح عقد ازدواج میان ناکح و منکوحه، شهرت شهود و اندازه مهر تعین و تحریر میگردد برای عقد نکاح نکات لازمی ذیل را در نظر داشته باشید  :

  •  حضور طرفین نکاح جهت انجام ایجاب و قبول صحیع توسط عاقد در جنرال قونسلی،
  • حضور دو نفر شاهد با اهلیت همراه دو قطعه عکس و اسناد هویتی شان ،
  • اسناد لازم تثبیت هویت ،اسناد مجردی طرفین نکاح و عدم  موجودیت موانع شرعی و        حقوقی برای ازدواج،
  • حضور ولی منکوحه در جریان عقد نکاح.

 

 

zum Antrag 1 (PDF download)
zum Antrag 2 (PDF download)
Copyright © 2019 afghanconsulate-munich.com All rights reserved.