سند مجردی

د مجردۍ سند

رسمی سند دئ که د هغه په ترڅ کې د یوه کس تجرد د درې تنو اقرارکونکوو او دوه تنه شاهدانو لخوا تصدیږی.

د مجردئ وثیقه لاندنیو کسانوته ورکول کیږي:

 • د افغانستان اتباع چې د ۱۸ کلنۍ نه مخکی له هېواده وتلی او په دوهم هېواد کې د استوګنې سند ولري.
 • د افغانستان اتباع چې له ۱۸ کلنۍ مخکې بل هېواد ته مهاجر او وروسته په دریم هېواد کې استوګن شوی وی، د هغه هېواد د معتبرو اسنادو او د مجردۍ د سند په وړاندې کولو، د دوی اسناد د تایید وړ دی. د غوښتنې په صورت کې کولای شي د دریو اقرار کونکوو او دوه تنو شاهدانو په شتون کې د مجردی سند صادریدای شي.
 • د افغانستان اتباع چی له ۱۸ کلنۍ وروسته په بهر کې استوګن شوی دي، خپل د مجردی سند په هېواد کې دننه په محکمو کې جوړوای شي. په دې حالت نمایندګي ، غوښتنلیک د ده له ځانګړتیاوو سره) نوم،دپلارنوم،دنیکه نوم،استوګنځۍ، کلۍ،ناحیه، ولسوالۍ،ولایت، د تذکرې شمېره-پاڼه،ټوک او د ثبت شمېره( د باندنیو چارو وزارت ته استوي.همدارنګه د متقاضی له نزدی خپلوانو یو تن د موضوع د تعقیب په موخه ټاکي.

هیله ده لاندې مراتب په پام کې ولرئ:

 • پخپله شخصاْ د پړاوونو سرته رسولو لپاره جنرال قونسلۍ ته راشئ.
 • ځانګړی عکس باید داسې اخیستل شوی وی چې دواړه غوږونه ښکاره شي.

دغوښتنلیک طریقه:

دنکاح خط،طلاق او مجردی سند ترجوړولو نه مخکی باید له جنرال قونسلی سره اړیکه ونیول شی تر څو مخکی له مخکی د مرکې لپاره وخت در کړل شی. په ټاکل شوی وخت او نېټه کې باید  اقرارکوونکی او شاهدان   په قونسلی کی حاضر وی.

سند مجردی:

سند رسمی است که طی ان از صورت تجرد( مجرد بودن) شخص به اقرار سه نفر اقرار کننده و شهادت دو نفر تصدیق بعمل می اید . وثیقه مجردی تحت شرایط ذیل صادر میگردد :

 • اتباع افغانستان که قبل از ۱۸ سالگی از کشور خارج و سند اقامت آلمان را داشته باشند،   
 • اتباع افغانستان که قبل از تکمیل سن قانونی از افغانستان به یکی از کشور ها مهاجر و بعداٌ در کشور سومی سکونت اختیار نموده باشند، با ارائه سند معتبر اقامت و تجرد از کشور قبلی ، وثیقه مجردی وی تائید و یا در صورت ضرورت ،به حضور داشت سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد وثیقه مجردی ترتیب میگردد.

     تمام متقاضیان، باید مراتب آتی را در نظر داشته باشند:  

 • متقاضی شخصاً با چهار قطعه عکس، پاسپورت و کاپی پاسپورت مراجعه نماید.
 • ارائه سندی که نشاندهنده ورود وی به آلمان، قبل از تکمیل سن 18 سالگی باشد.
 • ارائه سندی که نشاندهنده مجرد بودن وی در ادارات آلمانی باشد.
 • سه نفر اقرارکننده و دونفر شاهد با سه سه قطعه عکس و اسناد هویت.

 

 

 • اتباع افغانستان که بعداز تکمیل سن قانونی (18) به خارج از کشور مسکن گزین شده باشند وثیقه مجردی خویش را از طریق محاکم در داخل کشور ترتیب و به تایید وزارت امورخارجه افغانستان میرسانند.

 

zum Antrag (PDF download)
Copyright © 2019 afghanconsulate-munich.com All rights reserved.