رهنمود تثبیت هویت وتوزیع تذکره غیابی

د هویت د تثبیت او د غیابی تذکرې د ویشلو لارښوونه

  • غیابی تذکره هغو کسانو ته ورکول کیږی چې پخوا یی تذکره نه وي اخیستی.
  • غیابی تذکره د اصولی خپلوانو ) پلار، ورور، اکا،نیکه( د تذکرې له مخی ورکول کیږی.
  • غیابی تذکره د غیر اصولی خپلوانو)مور،ترور،ماما( د تذکرې پر بنسټ نه اجرا کیږی.

د غیابی تذکرې پړاوونه:

  • د شخص موجودیت
  • د ځانګړې فورمې ډکول.
  • ۲ قطعی معیاری عکسونه
  • د اصولی خپلوانو د تذکرې کاپی

رهنمود تثبیت هویت وتوزیع تذکره غیابی

1- تذکره غیابی به کسانی داده میشود که قبلاً تذکره اخذ نکرده اند.

2- تذکره غیابی برویت تذکره اقارب اصولی)پدر،برادر، کاکا،پدرکلان( صادر میگردد.

3- تذکره غیابی برویت تذکره اقارب غیر اصولی(مادر، ماما، خاله)قابل اجرا نیست.

د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون ۲۶ مه ماده:

د شخص د سن اصلاح، مجاز نه دی.

)دسن اصلاح جواز نلری. قانون هیڅ حقوقی او یا حقیقی شخص ته د سن د اصلاح واک نه دی ورکړی.(

ماده 26 قانون ثبت احوال نفوس:

اصلاح سن شخص مجاز نمیباشد.

)اصلاح سن جواز نداشته و قانون برای هیچ یک از شخصیت های حقوقی و حقیقی صلاحیت اصلاح سن را نداده است.(

څرنګه چې لیدل کېږې، ځینې هېوادوال خپلې تذکرې پرته له دې چې د اړوندو مراجعو له لیارې پر مخ بوځی، دغیرمسوولو کسانو په واسطه د پیسو په بدل کې تذکرې جوړوی، چی اکثره جعلی دی. غوښتنه کیږی چې خپلې تذکرې د اړوندو مراجعو له لیارې واخلی تر څو ستاسو کارونه له خنډ سره مخ نشی.

طوریکه مشاهده میگردد،تعدادی از هموطنان بجای اینکه امور مربوط به تذکره خود را از طریق مراجع ذیربط به پیش ببرند، در بدل پرداخت پول به اشخاص غیر مسوول، برای خود تذکره تهیه میکنند که اکثراً جعلی اند. تقاضا میگردد تا لطفاً تذکره های خود را از سلسله مراجع ذیربط اخذ نمایید تا در اجرای امور تان سکته گی رخ ندهد.

Copyright © 2019 afghanconsulate-munich.com All rights reserved.